پیدا

۵/۰۲

درخواست حذف اطلاعات

هنوز گیج و ویج میچرخم... هنوز خیلی چیزا دستم نیومده... هنوز ناراحتم... هنوز شل ن هنوز درد داره :)) + ولی اینکه باهم حرف می زنیم و از ناراحتی هامون میگیم باز بد نیس...:)