پیدا

خب که چی

درخواست حذف اطلاعات

من ادم تا صبح بیدار موندنم نه صبح زود بیدار بشو!!! شاید صبح بیدار بشم حس می کنم روژ طولانی تره...ولی هر یه ساعت شب رو به ده ها ساعت روز ترجیح میدم....