پیدا

دندون سرباز پیشکشی رو میشمارن

درخواست حذف اطلاعات

یه چیز بدی که جا افتاده بین مردم اینه حکومت پول ج سرباز رو نداره بده... مز فی مس ه و بدون یکم فکر:)) ی که این جمله رو میگه حداقل تعریفی از سرباز نمیدونه... و نمیدونه اگه قرار باشه یه روز سرباز نباشه باید یه نیروی قراردادی بذارن جای اون سرباز بدبخت که حقوقش حداقل ۱۰ برابر اون سربازه... پس به این فکر نکن که حکومت پول سرباز نداره... همیشه جا برای ی که قراره مفت ومجانی حمالی کنه هست... خی راحت باشه...