پیدا

م تو صبح پاشدن

درخواست حذف اطلاعات

خدایا چطوری هنوز ۵ ماه نشده:))))) بابا م تو این خدمت بره.... نمی کشه فردا صبح پاشم... اقا نمیکشه:)))) م تو ارباب رجوع بره... م تو خدمت بره:))) فردا نیست شنبه است با دز ب ی بالا:)))