پیدا

بنداز بیرون و

درخواست حذف اطلاعات

ایران دیگه فرقی با یه کشور مافیایی نداره دیگه یا باید خودتو قاطی یه باند ی یا باید منتظر بگا رفتنت باشی هرچقد باند و تیمتون گولاخ تر احتمال زنده بودنت بیشتر...